×
ACOS SYSTEM Online Self Service Terminals

Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikawal atau ditawarkan oleh pihak ketiga (bukan sekutu Parkson Credit). Parkson Credit dengan ini menafikan liabiliti, apa-apa maklumat, bahan-bahan, produk atau perkhidmatan yang dipaparkan atau ditawarkan di mana-mana laman pihak ketiga yang berkaitan dengan laman web ini atau laman dengan mencipta pautan ke laman web pihak ketiga, Parkson Credit tidak menyokong atau mengesyorkan mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau maklumat yang terkandung di laman web itu, Parkson Credit juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau diiklankan di laman tersebut. Pihak ketiga tersebut mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dari yang Parkson Credit dan laman web pihak ketiga boleh memberikan keselamatan kurang daripada laman web Parkson Credit.Tiada Jaminan

Maklumat dan bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini, termasuk teks, grafik, pautan atau perkara lain yang disediakan 'seperti seadanya', 'yang tersedia'. Parkson Credit tidak menjamin ketepatan, kecukupan dan kesempurnaan maklumat ini dan bahan-bahan dan jelas menafikan liabiliti bagi kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini dan bahan-bahan. Tiada sebarang jaminan dalam apa jua bentuk, tersirat, tersurat atau berkanun termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan yang bukan pelanggaran hak pihak ketiga, tajuk, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan kebebasan dari virus komputer, diberikan sempena maklumat dan bahan-bahan.Had Tanggungan

Dalam apa keadaan pun Parkson Credit bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, termasuk tanpa had langsung atau tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit, kerugian atau perbelanjaan yang timbul berhubung dengan laman web ini atau mana-mana laman yang dipautkan atau penggunaannya atau ketidakupayaan untuk menggunakan mana-mana pihak, atau berkaitan dengan sebarang kegagalan prestasi, kesilapan, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, virus komputer atau talian atau kegagalan sistem, walaupun Parkson Credit, atau wakil itu, telah dinasihatkan kemungkinan berlakunya kerosakan yang dimaksudkan, kerugian atau perbelanjaan.Pembetulan Kesilapan

Kadar faedah adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kesilapan akan diperbetulkan di mana ditemui, dan Parkson Credit berhak untuk membatalkan mana-mana tawaran yang dinyatakan dan untuk membetulkan sebarang kesilapan atau ketidaktepatan.